Regulamin dla Klientów Biznesowych

Poniższy Regulamin obowiązuje od 01.08.2023 r.

Korzystanie z Serwisu NEWETER.COM (w tym jego przeglądanie, rejestracja i logowanie się, korzystanie z usług oferowanych za jego pośrednictwem przez SZYMON KOCUR TOMCAT) podlega zasadom określonym w niniejszym Regulaminie. Zapoznaj się więc uważnie z jego treścią, którą prezentujemy poniżej.

1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez SZYMON KOCUR TOMCAT na rzecz użytkowników Internetu, będących przedsiębiorcami, którzy zajmują się sprzedażą hurtową i detaliczną Przedmiotów Ogłoszenia, usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie NEWETER.COM oraz zasady dostępu i korzystania z zasobów Serwisu NEWETER.COM

2. Serwis NEWETER.COM jest dostępny na stronie internetowej: neweter.com. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu NEWETER.COM jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

1. SZYMON KOCUR TOMCAT — SZYMON KOCUR TOMCAT  z siedzibą w Warszawie, ul. Borsucza 55/50 o numerze identyfikacji podatkowej NIP 9372741341 REGON: 521144046.

2. Serwis NEWETER.COM — prowadzony przez SZYMON KOCUR TOMCAT w języku polskim internetowy serwis ogłoszeniowy, dostępny w domenie internetowej neweter.com, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów NEWETER.COM, o których mowa na stronach Serwisu NEWETER.COM.

3. Ogłoszenie — sporządzone przez użytkownika serwisu ogłoszenie dotyczące sprzedaży, usługi, najmu, użyczenia, zaproszenia do składania ofert (zaproszenie do składania ofert) zamieszczane w Serwisie NEWETER.COM, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

4. Użytkownik — firma, a także każda osoba korzystająca zasobów Serwisu NEWETER.COM w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą w zakresie handlu Przedmiotami Ogłoszenia, świadczenia usług, produkcji lub budowy.

5. Użytkownik, Producent Prefab — przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie produkcji i sprzedaży domów i innych elementów prefabrykowanych poza miejscem wbudowania.

6. Konto Użytkownika — zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Serwisie NEWETER.COM na rzecz Użytkownika, umożliwiający korzystanie z Serwisu NEWETER.COM i gromadzący informacje na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu NEWETER.COM. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Użytkownika unikalny adres e-mail (login) i hasło. Konto Użytkownika może być powiązane wyłącznie z jednym adresem e-mail.

7. Strona Użytkownika — przyporządkowana do Konta Użytkownika strona internetowa utworzona w domenie NEWETER.COM, służąca do prezentacji Ogłoszeń Użytkownika.

8. Abonament — okresowa opłata dokonywana przez Użytkownika na rzecz SZYMON KOCUR TOMCAT z tytułu realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu NEWETER.COM, której wysokość ustalana jest na podstawie przedziałów cenowych określonych we właściwym Cenniku oraz według wybranych przez Użytkownika usług w ramach usług promowania.

9. Pakiety — zestawienie ustalanych przez SZYMON KOCUR TOMCAT usług świadczonych w ramach Serwisu NEWETER.COM w postaci udostępnionych Użytkownikom Pakietów: Biznes, Biznes Plus, Biznes Premium, Biznes Max, Producent Prefab. Każdy z wymienionych Pakietów zawiera określoną cenę a także odmienne funkcjonalności i usługi dodatkowe dostępne w ramach Serwisu NEWETER.COM Specyfikacja Pakietów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Pakiet Producent Prefab jest promocyjną ofertą dedykowaną tylko dla producentów domów Prefabrykowanych.

10. Przedmiot Ogłoszenia — materiał budowlany, usługa, gotowy element budowlany, które zgodnie z decyzją SZYMON KOCUR TOMCAT mogą być przedmiotem Ogłoszenia w serwisie NEWETER.COM.

11. Serwis NEWETER.COM — prowadzony w języku polskim przez SZYMON KOCUR TOMCAT serwis ogłoszeniowy, utrzymywany w domenie NEWETER.COM dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów SZYMON KOCUR TOMCAT

12. Wyróżnione ogłoszenia – odpłatna usługa dodatkowa uwzględniona w niektórych pakietach polegająca na wyróżnionej grafice ogłoszeń bardziej przyciągające uwagę przeglądającego ogłoszenia.

13. Ranking ogłoszeń – usługi polegające na przygotowaniu raportów analitycznych na bazie ogłoszeń wystawianych w serwisie NEWETER.COM bez ograniczeń widoczności. Raporty uwzględniają np. najczęściej wyświetlane ogłoszenia lub najczęściej wyświetlane ogłoszenia z uwzględnieniem cen. Raporty  nie pozwalają identyfikować firm publikujących ogłoszenia.

14. Promowanie ogłoszenia – ogłoszenia standardowo są sortowane od najnowszych, promowane ogłoszenia przez określony czas poprzedzają standardowe ogłoszenia, przy czym nowsze ogłoszenia poprzedzają wystawione wcześniej.

15. Możliwość wyboru grupy widoczności ogłoszenia – niektóre Pakiety pozwalają  wybrać grupy Użytkowników Serwisu, którzy będą mogli widzieć publikowane ogłoszenie.

16. Automatyczne podbicie ogłoszenia – publikowane ogłoszenia są widoczne w serwisie określony w wybranym Pakiecie okres czasu. Automatyczne podbicie ogłoszenia polega na przesunięciu po określonym czasie ogłoszenia na początek listy standardowej (po liście promowanej), tak jakby było dopiero opublikowane.

17. Czas emisji ogłoszenia – ogłoszenia są widoczne w serwisie określony, uzależniony od wybranego Pakietu  czasu i następnie automatycznie usuwane.

18. Zasięg ogłoszenia – w zależności od wykupionego Pakietu, ogłoszenia posiadają możliwość zmiany widoczności w odległości od podanej przez użytkownika siedziby firmy podczas rejestracji firmy w Serwisie. Możliwość zakresu wyboru odległości widoczności ogłoszenia jest ustalana przez dostawcę serwisu NEWETER.COM. Poszukujący ofert  może wybrać ograniczony zasięg terytorialny od siedziby firmy podanej podczas rejestracji w Serwisie  który jest dla niego interesujący.

19. Grupy zakupowe – Użytkownicy serwisu neweter.com korzystający z odpowiedniego Pakietu mogą zapraszać innych znajomych Użytkowników o takim samym profilu działalności (np. producent Prefab, dystrybutor, wykonawca, developer) oraz przystępować do zaproszeń wysłanych przez innych użytkowników o takim samym profilu działalności celem ogłoszenia wspólnych planów zakupowych do określonej przez nich grupy Użytkowników. Aby zaprosić innych użytkowników celem przystąpienia do wspólnego zapytania inicjator zapytania – „lider” , który oznaczy odpowiednie pole w swoim panelu sterowania musi podać unikalne numery Użytkowników, których chce zaprosić a oni muszą potwierdzić zaproszenie w otrzymanym mailu. Wówczas zapytania o składanie ofert publikowane przez „lidera” będą posiadały adresy mailowe do wysłania ofert do wszystkich uczestników grupy. Parametryzacja ogłoszenia „Grupy zakupowej” będzie zgodna z pakietam oraz rejestracją w profilu lidera grupy.

20. Regulamin— niniejszy Regulamin.

3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu NEWETER.COM

1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść.

2. Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu Ogłoszenia i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Przedmiotu Ogłoszenia. Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie NEWETER.COM jest uzależniony od wybranego przez Użytkownika Pakietu, przy czym wynosi nie mniej niż 15 dni, nie dłużej jednak niż do momentu dezaktualizacji Ogłoszenia. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń niemających związku z budownictwem prefabrykowanym.

3. Ogłoszenie powinno wskazywać rzeczywistą cenę brutto lub cenę netto, jeżeli Użytkownik zaznaczy w formularzu Ogłoszenia, że podana cena jest ceną netto. Pole „cena” w formularzu nie może zawierać kwoty raty, ceny wykupu czy wartości odstępnego w przypadku umów leasingowych. Niedopuszczalne jest celowe zaniżanie wartości Przedmiotu Ogłoszenia przedstawione w polu “cena”, a także nieuwzględnienie w polu “cena” dodatkowych opłat koniecznych do poniesienia przez Użytkownika w związku z nabyciem Przedmiotu Ogłoszenia, takich jak podatek akcyzowy czy cło. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży lub najmu Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. Informacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia, w tym m.in. cena, wynikające z treści Ogłoszenia powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Użytkownika w formularzu, wypełnianym podczas dodawania ogłoszenia. Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać czy Przedmiotem Ogłoszenia jest określony komplet czy pojedynczy Przedmiot Ogłoszenia oraz wskazywać czy określona przez Ogłoszeniodawcę cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Przedmiotu Ogłoszenia. W Serwisie NEWETER.COM  emitowane są jedynie Ogłoszenia aktualne. SZYMON KOCUR TOMCAT jest uprawniony do zakończenia emisji Ogłoszenia w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż nastąpiła jego dezaktualizacja.

4. Treści Użytkownika w postaci zdjęć dodanych przez Użytkownika do Ogłoszenia powinny zawierać wyłącznie Przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie. Na dodawanych przez Użytkownika zdjęciach do Ogłoszenia nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne czy też inne oznaczenia identyfikujące Użytkownika lub inny podmiot. 

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu, praw i interesów SZYMON KOCUR TOMCAT oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. SZYMON KOCUR TOMCAT nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści, ani zawartości źródeł zewnętrznych, do jakich odsyła treść Ogłoszenia opublikowanego przez Użytkownika.

6. Użytkownik upoważnia SZYMON KOCUR TOMCAT w okresie emisji Ogłoszenia w serwisie NEWETER.COM i w celu promocji Ogłoszenia lub serwisu NEWETER.COM do publikacji i rozpowszechniania opisu przedmiotu Ogłoszenia oraz zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), za pośrednictwem których prowadzona jest promocja serwisu NEWETER.COM. Ponadto, Użytkownik, z chwilą zamieszczenia w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w serwisach internetowych należących do SZYMON KOCUR TOMCAT a także w serwisach partnerskich, z którymi SZYMON KOCUR TOMCAT  współpracuje, w zakresie:

 1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach;
 2. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
 3. publicznego wyświetlania i odtwarzania;
 4. wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań.

7. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu NEWETER.COM  materiałów wymaga każdorazowo zgody SZYMON KOCUR TOMCAT i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów SZYMON KOCUR TOMCAT oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie NEWETER.COM w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu NEWETER.COM  w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody NEWETER.COM.

8. Dozwolone jest pobieranie i wtórne wykorzystanie nieistotnej części baz danych służących do realizacji zadań Serwisu NEWETER.COM, o ile nie prowadzi to do naruszenia określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu NEWETER.COM, a w szczególności nie polega na powtarzającym się i systematycznym pobieraniu danych, ich agregowaniu lub przetwarzaniu w sposób sprzeczny z Regulaminem i nie powoduje nieusprawiedliwionego naruszenia słusznych interesów SZYMON KOCUR TOMCAT.

9. Niedozwolone są działania Użytkownika, których efektem może być sztuczne zawyżanie pozycji Ogłoszenia na liście ogłoszeń znajdującej się w Serwisie NEWETER.COM. Za sztuczne zawyżenie pozycji Ogłoszenia na liście Ogłoszeń uznaje się w szczególności usuwanie Ogłoszenia i dodawanie go na nowo przed upływem okresu Emisji danego Ogłoszenia.

4. Zawarcie umowy

1. Zawarcie umowy przez Użytkownika wymaga spełnienia przez niego łącznie następujących warunków:

 1. poprawnej rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie NEWETER.COM,
 2. akceptacji treści Regulaminu, w tym wyboru Pakietu,
 3. opłaceniu Faktury Vat,
 4. braku zastrzeżeń w związku z weryfikacją danych Użytkownika dokonanej przez SZYMON KOCUR TOMCAT,
 5. aktywacji konta przez SZYMON KOCUR TOMCAT.

2. SZYMON KOCUR TOMCAT może uzależnić aktywowanie Konta Użytkownika oraz dalsze świadczenie usług w ramach Serwisu NEWETER.COM od przesłania przez Użytkownika na adres siedziby SZYMON KOCUR TOMCAT lub adres e-mail dok@neweter.com dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Użytkownika w ustawieniach Konta Użytkownika.

3. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych teleadresowych, zawartych w ustawieniach Konta Użytkownika niezwłocznie po ich zmianie jednak nie później niż 7 dni kalendarzowych.

4. Użytkownik może zarejestrować więcej niż jedno Konto po uzyskaniu pisemnej (e-mailowej) zgody SZYMON KOCUR TOMCAT.

5. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia przez Użytkownika

1. SZYMON KOCUR TOMCAT świadczy usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom możliwości publikowania reklam Użytkownika oraz stałej emisji Ogłoszeń w Serwisie NEWETER.COM a także edycji treści Ogłoszeń w ramach Konta Użytkownika.

2. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu NEWETER.COM przez jego uzupełnienie co najmniej w zakresie pól oznaczonych jako obowiązkowe.

3. Niezamieszczenie przez Użytkownika w Ogłoszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia zamieszczenie Ogłoszenia.

4. Emisja Ogłoszenia następuje pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia.

6. Usługi dodatkowe

1. Użytkownik może dodatkowo promować zamieszczone Ogłoszenia, aktywując w serwisie NEWETER.COM odpowiedni Pakiet.

2. Zakres i warunki świadczenia niektórych Usług Promowania Ogłoszeń mogą być określone w odrębnych regulaminach. Do celów realizacji omawianych usług prawa i obowiązki Użytkowników mogą zostać ukształtowane w inny sposób niż w Regulaminie. Warunkiem korzystania z takich usług przez Użytkowników jest akceptacja właściwego regulaminu.

7. Zasady odpowiedzialności

1. SZYMON KOCUR TOMCAT umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do: zmiany wybranej przez Ogłoszeniodawcę kategorii Ogłoszenia, czasowego zawieszenia emisji Ogłoszenia lub całkowitego usunięcia Ogłoszenia w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika drogą e-mailową.

2. SZYMON KOCUR TOMCAT nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Użytkownika umów zawartych w związku z Ogłoszeniem, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkownika oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. SZYMON KOCUR TOMCAT nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny, bezpieczeństwo lub legalność oferowanych Przedmiotów Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w Ogłoszeniach przez Użytkownika, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

3. Za naruszenie Regulaminu uznawane jest m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego ofertę zakupu lub zamiany (zamiast sprzedaży) albo istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży, manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, wystawienie Ogłoszenia dotyczącego więcej niż jednego Przedmiotu Ogłoszenia, zamieszczanie w Ogłoszeniu danych kontaktowych innych niż zawartych na Koncie Użytkownika, lub podanie informacji wprowadzających w błąd jak również Ogłoszenia, które zawiera treści: powszechnie uznane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, szkodzące SZYMON KOCUR TOMCAT lub innym podmiotom, promocyjno-reklamowe lub ogłoszeniowe, linki lub logotypy kierujące do innych stron internetowych, innych niż NEWETER.COM Naruszenie stanowi zamieszczenie Ogłoszeń mających charakter licytacji lub aukcji oraz dodawanie zdjęć zawierających produkty i usługi inne niż te będące przedmiotem Ogłoszenia. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez SZYMON KOCUR TOMCAT stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia, a także zawieszeniem świadczenia usług w ramach Serwisu NEWETER.COM i blokadą Konta Użytkownika. W przypadku usunięcia Ogłoszenia lub blokady Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy odpowiadający proporcjonalnej wartości Abonamentu.

4. SZYMON KOCUR TOMCAT nie odpowiada ponadto za:

 1. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
 2. realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
 3. składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,
 4. działanie systemów teleinformatycznych SZYMON KOCUR TOMCAT,
 5. działanie siły wyższej.

5. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu NEWETER.COM stanowią przedmiot praw wyłącznych SZYMON KOCUR TOMCAT lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

6. Logo:

 1. Logo powinno stanowić oznaczenie firmy, na którą zarejestrowane jest konto.
 2. Użytkownik, przez dodanie logo, oświadcza, iż posiada prawa autorskie do jego wykorzystywania.
 3. Niedozwolone jest: wykorzystywanie logo i wizerunku innej firmy; zamieszczanie w logo treści powszechnie uznanych za obraźliwe; dodawanie w logo ramek, danych kontaktowych (adresu e-mail, numeru telefonu) czy adresu www, jak również umieszczanie w logo zdjęć miejsca działalności gospodarczej Użytkownika.
 4. Logo nie może być używane jako przejaw nieuczciwej konkurencji.

7. Naruszenie któregokolwiek z powyższych punktów, może skutkować usunięciem logo lub stanowić podstawę do rozwiązania umowy.

8. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie zgłoszenia nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana przez Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu NEWETER.COM ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, SZYMON KOCUR TOMCAT może:

 1. podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, Użytkownikiem, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;
 2. poinformować, w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą, gdy blokada staje się skuteczna, Użytkownika w formie wiadomości e-mail, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie.

9. Użytkownik ma możliwość zakwestionowania decyzji w przedmiocie blokady treści, poprzez złożenie sprzeciwu od przekazania przez SZYMON KOCUR TOMCAT informacji o blokadzie danej treści. Postanowienia regulujące postępowanie reklamacyjne stosuje się odpowiednio.

 1. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z Regulaminem danej treści zablokowana treść zostaje przywrócona,
 2. W przypadku uznania sprzeciwu za bezzasadny lub niewniesienia sprzeciwu w terminie 7 dni od pozyskania informacji o zablokowaniu ogłoszenia lub usługi:
 3. zablokowana treść zostaje bezpowrotnie usunięta z Serwisu NEWETER.COM,

10. W razie poważnego powtarzającego się naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu NEWETER.COM, a także poważnego lub nagminnego naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Użytkownika lub różnych Użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych Kont, SZYMON KOCUR TOMCAT może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić Konto lub Konta albo tymczasowo lub permanentnie je zablokować, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Użytkowników.

 1. zawieszenie Konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu NEWETER.COM, co oznacza, że nie może wysyłać wiadomości z wykorzystaniem jego funkcjonalności ani publikować Ogłoszeń. Użytkownik nie może również przeglądać Serwisu NEWETER.COM.
 2. Zablokowanie Konta oznacza utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Konta;
 3. Użytkownik zostanie poinformowany o dokonaniu blokady danej treści z chwilą gdy blokada staje się skuteczna, w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie ze wskazaniem podstaw decyzji.

8. Opłaty

1. Usługi świadczone w ramach Serwisu NEWETER.COM na rzecz Użytkowników są objęte Abonamentem zgodnie z cennikami dostępnymi na stronie neweter.com Zmiana cennika nie stanowi zmiany Regulaminu. Do usług nabywanych przez Użytkownika zastosowanie znajduje cennik z dnia nabycia danej usługi. Nowy cennik znajduje zastosowanie począwszy od następnego okresu rozliczeniowego po aktualizacji cennika. 

2. Wysokość Abonamentu ustalana jest według wybranego przez Użytkownika Pakietu. Zmiana pakietu może nastąpić najwcześniej po 6 miesiącach. Zmiany pakietu można dokonać wysyłając na adres dok@neweter.com informację o posiadanym pakiecie i pakiecie jaki Użytkownik chce opłacać od następnego okresu rozliczeniowego.

3. Abonament jest płatny z góry  za kolejne okresy rozliczeniowe na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia. Brak terminowej płatności skutkuje blokadą Konta Użytkownika do momentu zaksięgowania wpłaty.

4. Faktury VAT wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zamieszczonych podczas rejestracji. Zmiana danych do faktury VAT jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem adresu e-mail dok@neweter.com

5. Faktury VAT i faktury korygujące za usługi świadczone w ramach Serwisu NEWETER.COM wystawiane są domyślnie w formie elektronicznej i wysyłane na wskazany przy rejestracji firmy adres e-mail.

6. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na dostarczanie faktur VAT i faktur korygujących w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

7. SZYMON KOCUR TOMCAT na warunkach wskazanych w Regulaminie udostępnia Użykownikowi faktury VAT w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenie, integralność treści i czytelność faktur VAT, w szczególności poprzez zapisanie ich w formacie pliku PDF (Portable Document Format).

8. Użytkownik otrzymujący faktury VAT udostępnione w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. SZYMON KOCUR TOMCAT może stosować punktowe i czasowo ograniczone promocje cenowe pakietów dla wybranych grup Użytkowników, np. nowi Użytkownicy, Użytkownicy ograniczeni obszarowo, Użytkownicy typu Prefab, Dystrybutor itp.,  co nie może stanowić podstawy do zmiany ceny pakietów lub zakresu usług dla pozostałych Użytkowników korzystających z Serwisu NEWETER.COM.

10. W przypadku:

 1. udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, oraz
 2. zwracanej nabywcy całości lub części zapłaty otrzymanej przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,
 3. stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze,

SZYMON KOCUR TOMCAT na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie wystawia na rzecz Użytkownika fakturę korygującą VAT zmniejszającą.

11. Sposób naliczania pierwszej faktury podczas rejestracji konta nowego Użytkownika:

 • Pierwsza faktura będzie obejmowała okres rozliczeniowy liczony od dnia rejestracji w serwisie w sposób proporcjonalny (wartość wybranego pakietu/30 x ilość dni pozostała do końca miesiąca) plus pełen kolejny miesiąc rozliczeniowy minus 50 zł netto.

9. Prywatność i poufność

1. SZYMON KOCUR TOMCAT zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, której treść znajduje się w naszym Serwisie pod niniejszym adresem:

www.neweter.com

2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować informacje o treści Ogłoszeń, a także o zawartych w ramach Serwisu NEWETER.COM umowach.

10. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez SZYMON KOCUR TOMCAT usług świadczonych w ramach Serwisu NEWETER.COM, a także w związku z korzystaniem z zasobów Serwisu NEWETER.COM w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym jego emisja powinna się zakończyć.

2. Reklamacje należy zgłaszać Grupie SZYMON KOCUR TOMCAT za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@neweter.com lub listem poleconym na adres SZYMON KOCUR TOMCAT z dopiskiem „Reklamacje NEWETER.COM”.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, NIP firmy, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, SZYMON KOCUR TOMCAT zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.

6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, SZYMON KOCUR TOMCAT  zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy.

7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny posiadany przez SZYMON KOCUR TOMCAT.

8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika nie będą rozpatrywane.

11. Skarga i mediacja

1. Skarga przysługuje Użytkownikowi w następujących przypadkach:

 1. rzekomego niewywiązywania się przez SZYMON KOCUR TOMCAT z obowiązków wynikających z Regulaminu oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego;
 2. trudności technologicznych, dotyczących funkcjonowania Serwisu NEWETER.COM i wpływających na możliwość wykorzystania oferowanych w nim usług przez Użytkownika;
 3. podejmowanych przez SZYMON KOCUR TOMCAT środków w ramach Serwisu NEWETER.COM, które wpływają na sytuację Użytkownika;

2. Skargę można złożyć pisemnie na adres SZYMON KOCUR TOMCAT lub na adres reklamacje@neweter.com. Do skargi zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane lub informacje umożliwiające SZYMON KOCUR TOMCAT  dokonanie weryfikacji skargi, w tym w szczególności ID Ogłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.

12. Czas trwania umowy i jej rozwiązanie 

1. Świadczenie usług w ramach Serwisu NEWETER.COM ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron (SZYMON KOCUR TOMCAT lub Użytkownik) może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem trzymiesięcznego miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: dok@neweter.com a SZYMON KOCUR TOMCAT powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail Użytkownika podany przy rejestracji konta.

2. SZYMON KOCUR TOMCAT zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który nie przestrzega postanowień Regulaminu.

3. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji SZYMON KOCUR TOMCAT  o której mowa w pkt 12.2. powyżej, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie NEWETER.COM bez uprzedniej, odrębnej i wyraźnej zgody SZYMON KOCUR TOMCAT.

4. Jeżeli Użytkownik zalega z jakąkolwiek płatnością na rzecz SZYMON KOCUR TOMCAT z tytułu zawartej umowy, SZYMON KOCUR TOMCAT zastrzega sobie prawo zablokowania Użytkownikowi możliwości dalszego wystawiania Ogłoszeń także na innych kontach jak również ma prawo do odmowy rejestracji kolejnych kont przez Użytkownika.

5. Po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu NEWETER.COM.

6. W przypadku, gdy Użytkownik ma zapłacony następny okres rozliczeniowy, rozwiązanie umowy nie powoduje zwrotu zapłaconego abonamentu.

13. Zmiany Regulaminu 

1.. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 15 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu NEWETER.COM  Usługi aktywowane przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą świadczone na dotychczasowych warunkach.

3. SZYMON KOCUR TOMCAT może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

 1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,
 2. musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Dealerów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

4. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie NEWETER.COM, licząc od chwili wejścia w życie zmiany Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się oznaczenie odpowiedniego , dedykowanego pola.

5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: dok@neweter.com, które będzie skutkować rozwiązaniem umowy z SZYMON KOCUR TOMCAT zgodnie z punktem 12.1 Regulaminu tj. po upływie 3 miesiąca rozliczeniowego.

14. Zmiany Regulaminu 

1. W celu rozwoju serwisu NEWETER.COM SZYMON KOCUR TOMCAT ma prawo wprowadzenia nowych usług i funkcjonalności, które mogą być poprzedzone testami produktowymi, bez uszczerbku dla nabytych praw Użytkowników.

2. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a SZYMON KOCUR TOMCAT, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu NEWETER.COM na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach Serwisu NEWETER.COM będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Załącznik nr 1 Cennik i Pakiety

Specyfikacja Pakietów.

Nazwa PakietuBiznesBiznes PlusBiznes PremiumProducent PrefabBiznes Max
Czas emisji ogłoszenia10 dni20 dni30 dni30 dni30 dni
Automatyczne podbicia ogłoszeńBrak1x – po 10 dniu2x – po 10 i 20 dniu1x – po 10 dniu 2x – po 10 i 20 dniu
Możliwość wyboru grupy widoczności ogłoszenia (decydujesz kto ma widzieć ogłoszenie)BrakDostępnyDostępnyDostępny                                          Dostępny
Możliwość tworzenia i przystępowania do grup zakupowych (wkrótce)BrakDostępnyDostępnyDostępnyDostępny
Zasięg terytorialny ogłoszeń decydujesz jak daleko od siedziby firmy mają być widoczne ogłoszenia – zasięg lokalny jest określony w specyfikacji)Zasięg lokalny do 100kmZasięg lokalny do 150kmZasięg lokalny do 250kmZasięg  – cała Polska      Zasięg  – cała Polska
Możliwość umieszczenia baneru reklamowego w specjalnej sekcji „dostawcy” (nazwa firmy z logo, danymi kontaktowymi i zakresem usług) max. 50 znakówBrakBrakDostępnyBrakDostępny
Promowanie ogłoszenia 3 dni (ogłoszenie na pierwszej pozycji do czasu pojawienia się kolejnego promowanego ogłoszenia)BrakBrakDostępnyDostępnyDostępny
Wyszukiwanie zaawansowane (precyzyjne usługi wyszukiwania/oferowania towarów i usług niezbędnych producentom Prefab)DostępnyDostępnyDostępnyDostępnyDostępny
Ranking ogłoszeń (usługa pokazująca najczęściej wyświetlane ogłoszenia bez określonej widoczności ogłoszenia)BrakDostępnyDostępnyDostępnyDostępny
Ranking ogłoszeń (usługa pokazująca najczęściej wyświetlane ogłoszenia bez określonej widoczności ogłoszenia z sortowaniem wg cen)BrakBrakDostępnyDostępnyDostępny
Rabat 30% za płatność 6 miesięcy z góryBrakDostępnyDostępnyDostępnyDostępny
Rabat 40% za płatność 12 miesięcy z góryBrakBrakBrakDostępnyDostępny
Widok wyróżnionych ogłoszeń PREMIUM (inna grafika ogłoszeń poprawiająca widoczność)BrakBrakDostępnyBrakDostępny
Możliwość odnowienia ogłoszenia po upływie okresu ważnościBrakDostępnyDostępnyDostępnyDostępny
Abonament za 1 miesiąc (30dni)  zł/netto3005007003002000